“தொகையிலக்கியத்துக் கிளையும் ஆயமும் - ஒப்பியல் பார்வை: A Comparative Study of Kilai and Aayam As Illustrated in the Anthologies”. 2021. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 7 (27): 91-97. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/7.