சு.மோகனப்பிரியா சு.மோகனப்பிரியா. 2017. “புலம்பெயர்வால் நேரும் பண்பாட்டு அடையாள இழப்புகள் (ஈழ மக்களை முன்வைத்து)”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 3 (10). India:48-52. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/195.