முனைவர் ப.சுதா முனைவர் ப.சுதா. 2017. “கலித்தொகையில் நகைமெய்ப்பாடுகள் - அறிமுக நோக்கு”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 3 (10). India:43-47. https://inamtamil.com/journal/article/view/194.