முனைவர் ஜெ.ரஞ்சனி முனைவர் ஜெ.ரஞ்சனி. 2017. “புழங்குகருவிகளைக் குழந்தைகட்கு அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கில் குழ.கதிரேசன் கவிதைகள்”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 3 (10). India:39-42. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/193.