முனைவர் பா.கவிதா முனைவர் பா.கவிதா. 2017. “ஃபிராய்டிய உளவியலும் பாலுணர்வு மேன்மைக் கருத்தாக்கமும் (சங்க அகக்குறியீடுகளை முன்வைத்து)”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 3 (10). India:30-38. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/192.