த.மகேஸ்வரி த.மகேஸ்வரி. 2017. “மகாபாரதப் படைப்பின்வழி விதுரரின் குணநலன்”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 3 (10). India:26-29. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/191.