முனைவர் ப.திருஞான சம்பந்தம் முனைவர் ப.திருஞான சம்பந்தம். 2017. “புதுக்கவிதை : இலக்கண வரையறை உருவாக்க முயற்சிகள்”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 3 (10). India:17-25. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/190.