இ.ஜெனிபாமேரி இ.ஜெனிபாமேரி. 2017. “அக இலக்கியங்களில் மிதவை மாந்தர்கள்”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 3 (10). India:11-16. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/189.