தெ. வெற்றிச்செல்வன். 2021. “புலம்பெயர் தமிழர் பண்பாடு தக்கவைப்பும் தாக்குரவும்: The Cultural Adaptation and Impact of Diaspora Tamil Community”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 7 (28). India:36-44. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/18.