முனைவர் ஆ. மணி ஆ. மணி. 2020. “திருமுருகாற்றுப்படைத் தனி வெண்பாக்களின் முதல் உரையாசிரியர் யார்? Who Is the Commentator of Special Songs of Thirumurukatrupadai?”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 6 (24). India:4-27. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/178.