தகடூர்த் தமிழ்க்கதிர் தமிழ்க்கதிர். 2016. “மசிவனின் கணினிவிடு தூது அதிஅந்தாதி (நூல் மதிப்புரை): Macivaṉiṉ kaṇiṉiviṭu tūtu ati’antāti (nūl Matippurai)”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 2 (7). India:76-78. https://inamtamil.com/journal/article/view/162.