அருவி. தேன்மொழி முனைவர் அருவி. தேன்மொழி. 2016. “சிதம்பர அடிகள் நூலகம் (தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை அறிவியல் தமிழ்க்கல்லூரி, பேரூர்): Aṭaiyāḷam: Citampara aṭikaḷ nūlakam”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 2 (6). India:3-13. https://inamtamil.com/journal/article/view/149.