வையாபுரிப்பிள்ளை ச.வையாபுரிப்பிள்ளை. 2016. “தொல்காப்பியர் காலம்: Tholkaappiyar Period”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 1 (4). India:12-18. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/133.