“கர்ணன் படமதிப்பீடும் இனவரைவியல் பதிவுகளும்: Karna Image Assessment and Ethnographic Records”. 2021. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 7 (27): 72-90. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/13.