வியாசன் அ., and பவநேசன் விக்னேஸ்வரி. 2021. “யாழ்ப்பாணத்து இந்து சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்புலவர்களினதும் சமய பிரசாரகர்களினதும் வகிபங்கு: The Role of Women and Religious Propagandists in the Development of the Hindu Community in Jaffna”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 7 (27). India:15-39. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/1.