முனைவர் சே. ம. சவாதுப்புலவரின் படைப்பாளுமை: Jawad Pulavarin Padaippaalumai. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 6, n. 21, p. 4–21, 2020. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/86. Acesso em: 10 aug. 2022.