தொகையிலக்கியத்துக் கிளையும் ஆயமும் - ஒப்பியல் பார்வை: A comparative study of kilai and aayam as illustrated in the Anthologies. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 7, n. 27, p. 91–97, 2021. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/7.. Acesso em: 17 jun. 2024.