தங்கச்சாமி ச. மொழி, ஓர் அமைப்பொழுங்கு அணுகுமுறையில் தொல்காப்பிய எழுத்ததிகார நூன்மரபு: Ilakkaṇaviyal aṇukumuṟaiyil tolkāppiya eḻuttatikāra nūṉmarapu. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 7, n. 28, p. 58–71, 2021. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/54. Acesso em: 4 dec. 2021.