சொல் எனும் சோலையிலே திருக்குறளும் தம்மபதமும் Thirukkural and Dhammapadam in the oasis of words. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 10, n. 38, p. 33–51, 2024. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/267.. Acesso em: 16 jul. 2024.