கோவலன் - கவுந்தியடிகள், மாடலமறையோன் உறவும் இன்னபிறவும் : ஒரு வாசிப்பு Kovalan - Kavunthiyadikal, Madalamaraiyon Relationship and etc.., – A Reading. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 10, n. 38, p. 19–32, 2024. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/263.. Acesso em: 16 jul. 2024.