சு.மோகனப்பிரியா ச. புலம்பெயர்வால் நேரும் பண்பாட்டு அடையாள இழப்புகள் (ஈழ மக்களை முன்வைத்து). இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 3, n. 10, p. 48–52, 2017. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/195. Acesso em: 2 oct. 2023.