முனைவர் ப.சுதா ம. ப. கலித்தொகையில் நகைமெய்ப்பாடுகள் - அறிமுக நோக்கு. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 3, n. 10, p. 43–47, 2017. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/194. Acesso em: 27 sep. 2022.