முனைவர் ஜெ.ரஞ்சனி ம. ஜ. புழங்குகருவிகளைக் குழந்தைகட்கு அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கில் குழ.கதிரேசன் கவிதைகள். இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 3, n. 10, p. 39–42, 2017. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/193. Acesso em: 27 sep. 2022.