முனைவர் பா.கவிதா ம. ப. ஃபிராய்டிய உளவியலும் பாலுணர்வு மேன்மைக் கருத்தாக்கமும் (சங்க அகக்குறியீடுகளை முன்வைத்து). இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 3, n. 10, p. 30–38, 2017. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/192. Acesso em: 27 sep. 2022.