த.மகேஸ்வரி த. மகாபாரதப் படைப்பின்வழி விதுரரின் குணநலன். இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 3, n. 10, p. 26–29, 2017. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/191. Acesso em: 27 sep. 2022.