முனைவர் ப.திருஞான சம்பந்தம் ம. ப. ச. புதுக்கவிதை : இலக்கண வரையறை உருவாக்க முயற்சிகள். இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 3, n. 10, p. 17–25, 2017. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/190. Acesso em: 27 sep. 2022.