இ.ஜெனிபாமேரி இ. அக இலக்கியங்களில் மிதவை மாந்தர்கள். இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 3, n. 10, p. 11–16, 2017. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/189. Acesso em: 27 sep. 2022.