மு. கயல்விழி ம. க. கலை வளர்த்த தேவரடியார்கள்: Devaradiyar-the art developers. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 6, n. 24, p. 39–53, 2020. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/180. Acesso em: 10 aug. 2022.