தெ. வ. . புலம்பெயர் தமிழர் பண்பாடு தக்கவைப்பும் தாக்குரவும்: The cultural adaptation and Impact of Diaspora Tamil Community. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 7, n. 28, p. 36–44, 2021. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/18. Acesso em: 4 dec. 2021.