முனைவர் ஆ. மணி ஆ. ம. திருமுருகாற்றுப்படைத் தனி வெண்பாக்களின் முதல் உரையாசிரியர் யார்? Who is the Commentator of special Songs of Thirumurukatrupadai?. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 6, n. 24, p. 4–27, 2020. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/178. Acesso em: 2 oct. 2023.