தகடூர்த் தமிழ்க்கதிர் த. மசிவனின் கணினிவிடு தூது அதிஅந்தாதி (நூல் மதிப்புரை): Macivaṉiṉ kaṇiṉiviṭu tūtu ati’antāti (nūl matippurai). இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 2, n. 7, p. 76–78, 2016. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/162. Acesso em: 30 nov. 2022.