வையாபுரிப்பிள்ளை ச. தொல்காப்பியர் காலம்: Tholkaappiyar period. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 1, n. 4, p. 12–18, 2016. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/133. Acesso em: 10 aug. 2022.