கர்ணன் படமதிப்பீடும் இனவரைவியல் பதிவுகளும்: Karna Image Assessment and Ethnographic Records. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 7, n. 27, p. 72–90, 2021. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/13.. Acesso em: 17 jun. 2024.