வியாசன் அ.; பவநேசன் வ. யாழ்ப்பாணத்து இந்து சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்புலவர்களினதும் சமய பிரசாரகர்களினதும் வகிபங்கு: The role of women and religious propagandists in the development of the Hindu community in Jaffna. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 7, n. 27, p. 15–39, 2021. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/1. Acesso em: 25 sep. 2021.