முனைவர் சே. ம. (2020). சவாதுப்புலவரின் படைப்பாளுமை: Jawad Pulavarin Padaippaalumai. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 6(21), 4–21. Retrieved from https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/86