சு.மோகனப்பிரியா ச. (2017). புலம்பெயர்வால் நேரும் பண்பாட்டு அடையாள இழப்புகள் (ஈழ மக்களை முன்வைத்து). இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 3(10), 48–52. Retrieved from https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/195