முனைவர் ப.சுதா ம. ப. (2017). கலித்தொகையில் நகைமெய்ப்பாடுகள் - அறிமுக நோக்கு. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 3(10), 43–47. Retrieved from https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/194