முனைவர் ஜெ.ரஞ்சனி ம. ஜ. (2017). புழங்குகருவிகளைக் குழந்தைகட்கு அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கில் குழ.கதிரேசன் கவிதைகள். இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 3(10), 39–42. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/193