முனைவர் பா.கவிதா ம. ப. (2017). ஃபிராய்டிய உளவியலும் பாலுணர்வு மேன்மைக் கருத்தாக்கமும் (சங்க அகக்குறியீடுகளை முன்வைத்து). இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 3(10), 30–38. Retrieved from https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/192