த.மகேஸ்வரி த. (2017). மகாபாரதப் படைப்பின்வழி விதுரரின் குணநலன். இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 3(10), 26–29. Retrieved from https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/191