முனைவர் ப.திருஞான சம்பந்தம் ம. ப. ச. (2017). புதுக்கவிதை : இலக்கண வரையறை உருவாக்க முயற்சிகள். இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 3(10), 17–25. Retrieved from https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/190