இ.ஜெனிபாமேரி இ. (2017). அக இலக்கியங்களில் மிதவை மாந்தர்கள். இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 3(10), 11–16. Retrieved from https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/189