மு. கயல்விழி ம. க. (2020). கலை வளர்த்த தேவரடியார்கள்: Devaradiyar-the art developers. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 6(24), 39–53. Retrieved from https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/180