தெ. வ. . (2021). புலம்பெயர் தமிழர் பண்பாடு தக்கவைப்பும் தாக்குரவும்: The cultural adaptation and Impact of Diaspora Tamil Community. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 7(28), 36–44. Retrieved from https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/18