முனைவர் ஆ. மணி ஆ. ம. (2020). திருமுருகாற்றுப்படைத் தனி வெண்பாக்களின் முதல் உரையாசிரியர் யார்? Who is the Commentator of special Songs of Thirumurukatrupadai?. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 6(24), 4–27. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/178