தகடூர்த் தமிழ்க்கதிர் த. (2016). மசிவனின் கணினிவிடு தூது அதிஅந்தாதி (நூல் மதிப்புரை): Macivaṉiṉ kaṇiṉiviṭu tūtu ati’antāti (nūl matippurai). இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 2(7), 76–78. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/162