முனைவர் பா. ஜெய்கணேஷ் (இளமாறன்) ப. ஜ. (2016). தொல்காப்பிய வாசிப்பு வரலாறும் பதிப்புகளின் உருவாக்கமும்: Tolkāppiya vācippu varalāṟum patippukaḷiṉ uruvākkamum. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 2(7), 25–48. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/159