வையாபுரிப்பிள்ளை ச. (2016). தொல்காப்பியர் காலம்: Tholkaappiyar period. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 1(4), 12–18. Retrieved from https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/133