வியாசன் அ., & பவநேசன் வ. (2021). யாழ்ப்பாணத்து இந்து சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்புலவர்களினதும் சமய பிரசாரகர்களினதும் வகிபங்கு: The role of women and religious propagandists in the development of the Hindu community in Jaffna. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 7(27), 15–39. Retrieved from https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/1