[1]
முனைவர் சே. ம. 2020. சவாதுப்புலவரின் படைப்பாளுமை: Jawad Pulavarin Padaippaalumai. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 6, 21 (May 2020), 4–21.